หน้าแรก ประวัติสำนักผู้ตรวจราชการ
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 06:33

ประวัติความเป็นมา

ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

มีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเล็งเห็นว่าการตรวจราชการ มีความสำคัญในอันที่จะสนับสนุนให้การบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้ดำเนินการให้มีผู้ตรวจราชการขึ้น เพื่อตรวจติดตามประสานงานให้คำแนะนำผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด และได้มีประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องการจัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

LAST_UPDATED2
 

เว็บสำนักพุทธฯ

Untitled Document

ข่าวและความเคลื่อนไหว