หน้าแรก อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 07:42

อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

มติของคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

(๒) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน

(๓) สั่งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ชี้แจง ให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา

(๔) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร โดยประสาน

การดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนา

(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

LAST_UPDATED2
 

เว็บสำนักพุทธฯ

Untitled Document

ข่าวและความเคลื่อนไหว